والدین محترم وهنرجویان گرامی

باتوجه به مشکلات نحوه آموزش موسیقی،در اکثر آموزشگاه های شهرتهران وهدفمند نبودن وفقدان برنامه مدوّن آموزشی،

جنبه تفریحی و سرگرمی در آموزش موسیقی جایگزین شده است.

در این راستا وبه منظور دستیابی به وضعیت مطلوب وبا نظر به تجارب کشورهای موفق در آموزش موسیقی مانند  اتریش

وانگلستان و...آموزش موسیقی نیازمند طرح وروشی است که توانمندی هنرجویان در بخشهای نوازندگی، سلفژ و تئوری

موسیقی و همچنین نتیجه آموزش های مدرسین محترم را با هدف ارتقای کیفیت محتوای آموزشی مورد ارزشیابی قرار

دهد.

یاد آور می شویم که ارزشیابی به منزله ابزاری برای یادگیری است وهدف نهایی آن اصلاح و بهبود فرآیند یاددهی ویادگیری

است ونتایج ارزشیابی باید در اصلاح برنامه و روش ها مورد استفاده قرار گیرد و ارزشیابی هنرجویان به عنوان بخش جدایی

ناپذیر فرآیند یادگیری است و به عنوان نقطه پایانی یادگیری تلقی نمی شود.

آموزشگاه آهنگ برنامه تکمیلی ارزشیابی آموزش موسیقی و توانمندی هنرجویان به صورت آزمون های مرحله ای در  9

سطح و 2 مرحله در هر سال (شهریور و اسفند ماه)مطابق و مشابه روشهای استاندارد بین المللی  برگزار می نماید و  والدین

گرامی و هنرجویان محترم می توانند با اخذ برگه معرفی نامه ازمدرس محترم جهت آزمون های مذکور در شهریور  و اسفند

ماه هر سال ثبت نام نمایند.

بدیهی است همکاری مستمر والدین و مدرسین محترم و تلاش هنرجویان گرامی مستلزم موفقیت درآزمون های  مذکور

می باشد.

آموزشگاه  آهنگ امیدوار است که  طرح  و برنامه تکمیلی فوق با همکاری مدرسین و هنرجویان محترم و والدین گرامی

بتوانند موجب رشد و بالندگی و شکوفایی استعداد هنرجویان گردد.

آنچه در عرصه یادگیری مهم است تثبیت وکاربرد آموخته های هنرجو در عرصه عمل می باشد.

                                   مهدی میرزایی

               مدیریت آموزشگاه موسیقی آهنگ