والدین محترم وهنرجویان گرامی

باتوجه به مشکلات نحوه آموزش موسیقی،در اکثر آموزشگاه های شهرتهران وهدفمند نبودن وفقدان برنامه مدوّن آموزشی،

جنبه تفریحی و سرگرمی در آموزش موسیقی جایگزین شده است.

در این راستا وبه منظور دستیابی به وضعیت مطلوب وبا نظر به تجارب کشورهای موفق در آموزش موسیقی مانند  اتریش

وانگلستان و...آموزش موسیقی نیازمند طرح وروشی است که توانمندی هنرجویان در بخشهای نوازندگی، سلفژ و تئو